Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Koopman B.V.

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verstrekt aan  Advocatenkantoor Koopman B.V., of haar medewerkers, hierna te noemen Advocatenkantoor Koopman. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van iedereen die bij Advocatenkantoor Koopman werkzaam is of die door Advocatenkantoor Koopman wordt ingeschakeld. Advocatenkantoor Koopman is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  te Alkmaar onder nummer 37129375. De algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Advocatenkantoor Koopman, te vinden onder www.koopmanadvocaten.nl en www.amkoopman.nl.

Artikel 2 Opdracht
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Advocatenkantoor Koopman. De toepasselijkheid van artikelen 7: 404 BW, 7:407 BW en 7: 409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Facturatie en urenregistratie
De tijd die door Advocatenkantoor Koopman besteed is, ter uitvoering van de opdracht / overeengekomen en verrichte werkzaamheden, zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 5 minuten per verrichting. Bij de factuur wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt.

De door Advocatenkantoor Koopman verrichte werkzaamheden zullen overeenkomstig voornoemde urenregistratie gefactureerd worden op basis van het overeengekomen uurtarief ad € 200,00, danwel bij uitzondering een lager uurtarief, te vermeerderen met 6% kantoorkosten, 21% BTW, (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels (KvK, Kadaster, gemeente), griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Advocatenkantoor Koopman in rekening gebrachte kosten. Advocatenkantoor Koopman is gerechtigd om ter zake honorarium en verschotten een voorschot in rekening te brengen. Advocatenkantoor Koopman factureert maandelijks. De facturen zijn voorzien van een uren- en/of kostenspecificatie.

Artikel 4 Betaling
Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente (bij particulieren) of de wettelijke handelsvertragingsrente (ex art. 6:119a BW) in het geval van handelstransacties, alsmede de incassokosten volgens BIK en proceskosten verschuldigd.

Artikel 5 Derdengelden
Advocatenkantoor Koopman verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, rechtstreeks aan de opdrachtgever te laten betalen, dan wel op bankrekeningnummer NL17ABNA042.54.69.123 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Mr AM Koopman. Op deze rekening staan gelden die Advocatenkantoor Koopman voor of ten behoeve van de opdrachtgever of anderen in depot heeft. Advocatenkantoor Koopman is over deze gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Koopman, waaronder begrepen personen die in loondienst of in opdracht van haar werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Koopman, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (exclusief BTW en kantoorkosten en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Artikel 7 Derden
In geval bij de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, zijn de kosten van die derde(n) voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht aan die derde(n) door Advocatenkantoor Koopman wordt verstrekt, is Advocatenkantoor Koopman gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdrachtgever te vragen. Advocatenkantoor Koopman is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde(n).

Artikel 8 Beëindiging dossier / archivering
Bij beëindiging van de opdracht dan wel bij sluiting van een dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Het dossier wordt door Advocatenkantoor Koopman gearchiveerd en gedurende ten hoogste 7 jaar na de datum van sluiting bewaard. Aan het opvragen van duplicaten van vonnissen of andere uitspraken, voor zover mogelijk, zijn kosten verbonden, die voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 9 Klachten
In het geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening van Advocatenkantoor Koopman dan wel hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht, kan de opdrachtgever  een klacht indienen bij het kantoor. De klacht kan ook mondeling worden ingediend. De klachtenfunctionaris, niet zijnde de behandelend advocaat, zal de klacht in behandeling nemen. Er zal een gesprek plaatsvinden, met het doel de klacht naar tevredenheid op te lossen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Klachten, die niet kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, danwel de bevoegde rechter te of nabij Alkmaar.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht of de facturering dienen te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, danwel de bevoegde rechter te of nabij Alkmaar.