Wet Zorg en Dwang (Wzd)

rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten

Als iemand met een psychische stoornis een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormt, kan besloten worden tot gedwongen opname in een psychiatrische instelling.
Er is dan feitelijk sprake van vrijheidsberoving. In de Wet Zorg en Dwang is daarom vastgelegd dat iemand na een onvrijwillige opname recht heeft op bijstand van een wzd-advocaat. Deze houdt in de gaten dat de belangen van zijn/haar cliënt worden gerespecteerd, maar ook of een gedwongen opname daadwerkelijk noodzakelijk is of op andere wijze kan worden afgewend.

Koopman advocaten

Wzd-advocaat

Advocatenkantoor Koopman heeft twee bopz-advocaten in huis. Zij maakt deel uit van een poule van gespecialiseerde advocaten, en kan door de rechtbank worden opgeroepen als er in de regio Noord Holland een gedwongen opname plaatsvindt.

WZD-maatregelen

Welke zijn er?

  • Inbewaringstelling (IBS): een spoedopname, waarvoor toestemming wordt gegeven door de burgemeester en vervolgens de rechter nog zal oordelen. Een IBS is voor een korte duur, waarna een nieuwe beoordeling dient plaat te vinden door de rechter.
  • Rechterlijke machtiging (RM): een beslissing van de rechter in minder spoedeisende gevallen. Een RM wordt afgegeven voor maximaal een half jaar, of een jaar, maar kan daarna steeds verlengd worden. De RM kan ook tussentijds worden opgeheven door de psychiater of na een verzoek tot ontslag van de patiënt door de rechter.

Meer informatie?

Voor vragen over Wzd-procedures, kunt u bellen met Advocatenkantoor Koopman.