Wet verplichte ggz (Wvggz)

rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten

Als iemand met een psychische stoornis een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormt, kan besloten worden tot gedwongen opname in een psychiatrische instelling.
Er is dan feitelijk sprake van vrijheidsberoving. In de Wet verplichte ggz is daarom vastgelegd dat iemand na een onvrijwillige opname recht heeft op bijstand van een Wvggz-advocaat. Deze houdt in de gaten dat de belangen van zijn/haar cliënt worden gerespecteerd, maar ook of een gedwongen opname daadwerkelijk noodzakelijk is of op andere wijze kan worden afgewend.

Wvggz-advocaat

Advocatenkantoor Koopman heeft twee Wvggz-advocaten in huis. Zij maakt deel uit van een poule van gespecialiseerde advocaten, en kan door de rechtbank worden opgeroepen als er in de regio Noord Holland een gedwongen opname plaatsvindt.

Wvggz-maatregelen

Welke zijn er?

  • Inbewaringstelling (IBS) is nu: Crisimaatregel, waarvoor toestemming wordt gegeven door de burgemeester en vervolgens de rechter nog zal oordelen. Een Crisismaatregel is voor een korte duur, waarna een nieuwe beoordeling dient plaat te vinden door de rechter.

  • Rechterlijke machtiging (RM) is nu: Zorgmachtiging van de rechter in minder spoedeisende gevallen. Een Zorgmachtiging wordt afgegeven voor maximaal een half jaar, of een jaar, maar kan daarna steeds verlengd worden. De Zorgmachtiging kan ook tussentijds worden opgeheven door de psychiater of na een verzoek tot ontslag van de patiënt door de rechter.

Meer informatie?

Voor vragen over Wvggz-procedures, kunt u bellen met Advocatenkantoor Koopman.